Dokončeme svatovítskou katedrálu,
symbol naší vlasti.

Podoba nových varhan Přehrát video Adoptujte píšťalu

Aktuality / Výpis kroniky

11/04/2022

Zveme Vás ke slavení Velikonočních svátků do svatovítské katedrály

Skončila postní doba a křesťanský svět vstoupil Květnou nedělí do Svatého týdne Velikonoc. Přinášíme přehled bohoslužeb, které se během velikonočních svátků uskuteční v katedrále. Srdečně Vás zveme k účasti na slavení nejvýznamnějších křesťanských svátků do katedrály sv. Víta. Bohoslužby budou přístupné veřejnosti.

05/01/2022

Mecenáš věnoval velkou píšťalu na počest všech vojáků a dalších bezpečnostních složek státu

Již před časem nás oslovil jeden z našich vážených mecenášů s prosbou o adopci jedné z velkých píšťal. Její věnování směřuje obranným, bezpečnostním a záchranným složkám našeho státu. Součástí tohoto daru byla i prosba o předání symbolické píšťaly a osobního dopisu do rukou arm. gen. Aleše Opaty, náčelníka Generálního štábu AČR.

17/12/2021

Přejeme Vám požehnané Vánoce a šťastný nový rok

Milí mecenáši a všichni příznivci projektu stavby svatovítských varhan, než usedneme se svými blízkými ke štědrovečerní večeři a oslavíme nový rok, chtěli bychom zrekapitulovat události a vývoj výstavby svatovítských varhan za uplynulých 12 měsíců.

V katedrále proběhla další statická měření a komplikované projekční práce na kůru. Hledala se kompromisní řešení pro statiky, správce katedrály a další zainteresované autority. Podařilo se nám letos doladit konečnou podobu designu varhan, který bude přijatelný pro zástupce památkové péče.

Velmi děkujeme našim mecenášům, kteří i letos adoptovali píšťaly varhan ve výši převyšující 3,5 mil. Kč.

25/10/2021

Sbírka stále běží, na zpevnění kruchty intenzivně pracujeme

Mohlo by se zdát, že se svatovítské varhany blíží do svého finále a částečně tomu tak i je. Varhany stojí prakticky ve finálním stavu ve španělské dílně. Čeká je ještě několik konstrukčních úprav.

Nové varhany

Těžko bychom v naší zemi našli stavbu, která by se mohla rovnat katedrále sv. Víta. Svatovítská katedrála je duchovní institucí formující náš vztah ke Stvořiteli. Je prvním chrámem v zemi. Je to učebnice křesťanství, ale zároveň křižovatka, na níž se rozhodovalo o našich dějinách. Je jedním z největších uměleckých děl naší země, které na nepatrném prostoru soustřeďuje mnoho rovin v mnoha kontextech. Je očitým svědkem minulosti a utváření naší vlastní identity, ale zároveň živoucím organismem, který vznikal po víc jak půl tisíciletí a dodnes není dokončen.

Těžko si dnes představit Prahu bez siluety katedrály. A přesto tato silueta vlastně ještě nedávno vypadala jinak. Chyběla jí polovina, která byla dostavěna až v roce 1929. Metropolitní kostel je tak veliké dílo, že bude asi sotva někdy dokončeno, přesto dosud chybí něco velmi podstatného. Při dostavbě chrámu se totiž nedostávalo financí na to, aby mohl být na západním kůru vztyčen nový varhanní stroj. Bylo od té doby podniknuto několik pokusů. Všechny byly neúspěšné. Až dnes máme novou příležitost. Je na nás, abychom v době míru a svobody naplnili odkaz našich předků, zejména Otce vlasti Karla IV. a symbolicky katedrálu dokončili.

Varhany pro svou velkolepost nazývané královským nástrojem nejsou instrumentem pozemských králů, nýbrž hovoří hlasem Božím, který někdy jemně šeptá a naplňuje naši duši klidnou radostí a jindy zabouří, až nám mráz běhá po zádech. Jejich krása spočívá v tom, že přes svou monumentalitu plní slovo toho, který nepřišel proto, aby se mu sloužilo, nýbrž proto, aby sám sloužil. Každého, kdo poslouchá jejich hudbu, učí pokoře. Vede ho k umění naslouchat a cvičí ho ve schopnosti sladit krok s druhými při zpěvu a modlitbě. Varhany nás učí opravdovému vztahu k Bohu, ale i k druhému člověku. Proto chceme společným dílem přispět ke slávě Boží, věhlasu svatovítské katedrály a rozvoji slavné hudební tradice našeho národa.

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

Varhany pro katedrálu

Myšlenka postavení nových varhan však nezanikla, ale opakovaně se vynořovala, aby byla v důsledku nepříznivých celospolečenských událostí let válečných i v důsledku poválečného uspořadání odložena na časy příznivější.

Brožura ke stažení

Nový nástroj

Umělecká koncepce nového katedrálního nástroje se zrodila z úvah a diskusí s domácími a zahraničními odborníky nad mnoha aspekty nového nástroje. Inspirací byla tradice svatovítských varhan, ale i živé, stále se rozvíjející umění varhanní improvizace předané současné generaci velikými postavami české varhanní hudby 20. století.

Stavitel nových varhan

Varhanářská firma Gerharda Grenzinga je jedním z nejzkušenějších subjektů v této oblasti - doposud úspěšně dokončila na 220 restaurátorských a vlastních stavebních projektů napříč kontinenty.

Sponzorství / Podpora

96%

Do dnešního dne se nám podařilo vybrat: 84 973 684 Kč

Děkujeme!

Staré varhany

Stávající varhany
Historie varhan v katedrále
Co jsou to varhany

Nadační fond

Nadační fond Svatovítské varhany vznikl dle zákona č. 227/1997 Sb. zápisem do nadačního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, sp. zn. N 1123, dne 19. března 2014.

Identifikační číslo nadačního fondu je 02794471.

Bankovní spojení nadačního fondu je 2109930876/2700.

Sídlo nadačního fondu: 119 02 Praha 1 – Hradčany, Hradčanské náměstí 56/16

Účel nadačního fondu: pořízení nových reprezentativních varhan pro svatovítskou katedrálu

 

Kontakt:

ICLic. Mgr. Ondřej Pávek
Předseda správní rady nadačního fondu Svatovítské varhany
e-mail: pavek@svatovitskevarhany.com
telefon: +420 603 235 606

František Falta
Koordinátor projektu Varhany pro katedrálu
e-mail: Frantisek.Falta@apha.cz
telefon: +420 733 164 063

 

Členové správní rady:

ICLic. Mgr. Ondřej Pávek – předseda
Prof. JUDr. Jan Kříž – místopředseda
JUDr. Pavel Müller – místopředseda
Ing. Robert Kolář
Mgr. Vojtěch Mátl

 

Členové dozorčí rady:

ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer Th.D. – předseda
Ing. MgA. Pavel Farský – místopředseda
Mgr. Jakub Skřejpek – místopředseda
Drahoslav Chudoba
Ing. Arch. Marek Štěpán

Kontakty

Kontakt pro média:

Šimon Slavík
Tiskový mluvčí projektu
e-mail: slavik@bohemianheritage.cz
telefon: +420 734 335 438

Kontakt na další zainteresované v projektu Varhany pro katedrálu:

Vojtěch Mátl
Člen správní rady
e-mail: vojtech.matl@apha.cz
telefon: +420 737 215 326

Jakub Skřejpek
Bohemian Heritage Fund
e-mail: skrejpek@bohemianheritage.cz

Co jsou to varhany

Varhany jsou největší a nejsložitější hudební nástroj, který více než jiné nástroje vzbuzuje velké emoce. Staré záznamy kronikářů vypráví nadšeně o zvuku, který se „podobá hromobití, záchvěvům citery i kouzlu zvonohry“. Pro svoji velikost, ale i původ bývají označované jako nástroj „královský“. Až do poloviny 18. století byly považovány za nejsložitější stroj, jaký kdy člověk vymyslel a zkonstruoval.
Varhany prodělaly tisíciletý vývoj a mají v evropské, tedy křesťanské kultuře velice dlouhou tradici jako bohoslužebný, v některých regionech i jako koncertní nástroj. Jeden z dosavadních významných vrcholů vývoje zažily v baroku. Inspirovány mnohými velkými umělci a skladateli – za všechny jmenujme Johanna Sebastiana Bacha – se vyvinuly až k největšímu a všestrannému hudebnímu nástroji.

Varhany jsou hudebním nástrojem, uměleckým dílem, k jehož vytvoření je kromě uměleckého nadání a talentu třeba osvojit si znalosti a řemeslné dovednosti z širokého množství oborů lidské činnosti. Od zpracování různých druhů dřeva, železných a barevných kovů jako cín, olovo, bismut, měď, zinek, přírodních materiálů původem z živočišné říše jako jsou různé druhy kůží, pergamen, klih, kost, slonovina a rostlinného původu – papír až po znalosti exaktních věd – matematiky, fyziky či akustiky.
Velké varhany jsou složeny z tisíců různých dílů a k jejich bezvadné funkci je třeba sladit všechny tyto části do jediného funkčního celku.

Varhany se skládají z varhanní skříně a varhanního stroje.

Varhanní skříň

Varhanní skříň je v naprosté většině to, co při pohledu na „varhany“ vidíme. Vlastní varhanní stroj je až na výjimky ukryt ve varhanní skříni.

Varhanní skříň má několik funkcí. Předně chrání uvnitř ní umístěný varhanní stroj - zejména píšťaly - před znečištěním prachem nebo i padající omítkou, brání před vstupem nepovolané zvědavé či nenechavé osoby do varhanního stroje a omezuje vliv dopadu slunečních paprsků na píšťaly a další části stroje. Vhodným umístěním skříně nebo rozmístěním stroje do několika skříní dociluje varhanář i různého směřování a účinku varhanního zvuku. V neposlední řadě plní varhanní skříň i funkci estetickou a často bývá protiváhou hlavnímu oltáři či dominantou západního kůru. Skříň varhan může být a často také je bohatě zdobena řezbami a sochami.

Varhanní stroj se skládá z několika základních částí:

- hracího stolu
- vzdušnice
- traktury
- vzduchové soustavy
- píšťal

Hrací stůl je ta část varhan, odkud varhaník nástroj ovládá. Slouží mu k tomu jedna nebo více klaviatur podobných jako u klavíru – tzv. manuálů, na které hraje rukama, jedna klaviatura podobně uspořádaná, ale pochopitelně větších rozměrů pro hru nohama – tzv. pedál a celá řada dalších táhel, páček, tlačítek, sklopek a dalších zařízení. Ty slouží jednak pro zapínání jednotlivých varhanních rejstříků za účelem změny síly a barvy zvuku a dále jako pomůcky pro pohotovější, snazší a rychlejší ovládání zvuku nástroje.

Hrací stůl může být přímo součástí varhanní skříně – varhaník pak hraje zády k hlavnímu oltáři či zády k publiku, nebo může stát v blízkosti varhanní skříně jako tzv. samostatný stůl, méně často může být umístěn i na vzdáleném místě, někdy i jako druhý hrací stůl daleko od vlastního stroje.

Nejdůležitější část varhan, která rozděluje vzduch jednotlivým píšťalám podle úmyslu varhaníka, se nazývá vzdušnice. Vzdušnice je srdcem varhan. Nejmenší varhánky mají vzdušnici jednu, u velkých varhan jich může být i více než deset. Vzdušnice vypadá jako široká, hluboká, ale nízká skříň, na jejíž horní ploše stojí píšťaly. Uvnitř „skříně“ se nachází složité mechanismy – přepážky, lišty, ventilky a kanálky, které rozvádí vzduch k jednotlivým píšťalám podle „povelů“ varhaníka.

Povely varhaníka se od hracího stolu přenášejí stiskem kláves nebo zapnutím či vypnutím ovládacích zařízení hracího stolu ke vzdušnici tzv. trakturou. Traktura tak převádí úmysl varhaníka až k ventilu, který otevře či zavře přívod vzduchu do píšťaly.

Vzduch do jednotlivých píšťal dodává vzduchová soustava. Skládá se ze zdroje vzduchu – nejčastěji vzduchového čerpadla – varhanního motoru, z jednoho či více měchů, kde je vzduch shromažďován a kde získává patřičný tlak a ze vzduchových kanálů, které přivádí vzduch od měchů až do vzdušnic, kde se rozvádí k jednotlivým píšťalám a dalším zařízením.

Zdrojem zvuku varhan jsou píšťaly. Píšťaly jsou trubice zhotovené buď z kovu nebo dřeva, ojediněle také i z jiných materiálů - papíru, skla, betonu či plastu. Píšťaly lze kromě materiálu dělit i podle dalších kritérií – např. způsobu vzniku zvuku či konstrukce. Každá píšťala vydává jeden tón. U malých varhan je píšťal jen několik desítek, velké varhany mají píšťal několik tisíc. Výška tónu, který píšťala vydává, je dána její délkou. Píšťaly, které vydávají nejhlubší tóny, tak mohou mít délku i 20 metrů, naproti tomu velice vysoké tóny vydávají píšťaly, jejichž tělo je dlouhé jen několik milimetrů.

Píšťaly jsou ve varhanách sestaveny do tzv. „rejstříků“. Rejstřík je řada píšťal od největší až po nejmenší - vydávající tedy tóny od nejhlubšího až po nejvyšší, které mají stejnou sílu, barvu a charakter zvuku. Správné nastavení síly a barvy tónu u píšťal v jednom rejstříku, ale nastavení vztahů jednotlivých rejstříků mezi sebou, závisí kromě konstrukce píšťaly a materiálu, ze kterého jsou píšťaly vyrobeny, také na vzájemném nastavení poměrů mnoha dalších částí a parametrů píšťaly. Zde jsou skryty zkušenosti a umění varhanáře a právě zde se rozhoduje o tom, zda v nás zvuk daného nástroje vzbudí emoce kladné, žádné nebo i negativní. Zde je uloženo tajemství jedinečnosti každého nástroje.