Dokončeme svatovítskou katedrálu,
symbol naší vlasti.

Přehrát video Adoptujte píšťalu

Aktuality / Výpis kroniky

08/08/2018

Děti ze Stonožky malují obrázky na podporu svatovítských varhan

Až do poloviny října mají děti se sdružení Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka možnost namalovat obrázky na podporu svatovítských varhan. Už ke konci školního roku se u nás sešlo množství inspirativních obrazů. Na přiložených fotografiích malují obrazy děti ze ZŠ a MŠ Prakšice, které se také do této akce zapojily. Celou záležitost iniciovala zakladatelka tohoto hnutí, paní Běla Gran Jensen, která také prostřednictvím Stonožky darovala na varhany částku 180 000 Kč a adoptovala 48 píšťal pro své blízké spolupracovníky ze Stonožky. Tohoto daru si vážíme a srdečně děkujeme. Více informací o hnutí se dozvíte zde.

17/07/2018

Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný podpořila celonárodní sbírku na stavbu nových varhan v katedrále sv. Víta

Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný se zapojila do celonárodní sbírky a adoptovala jednu z velkých píšťal nových svatovítských varhan. Adopce je darem nejen pro ni k 25. výročí založení, ale také pro české kulturní dědictví a Českou republiku, která v letošním roce slaví 100 let své existence.

20/06/2018

Reportáž z varhanářské dílny

Reportéři ČT navštívili varhanářskou dílnu Gerharda Grenzinga ve Španělsku a natočili dvanáctiminutovou reportáž o výrobě píšťal pro svatovítské varhany. V dokumentu jsou ke zhlédnutí záběry přímo z výroby píšťal a z jejich ladění. Celou dílnou provází sám majitel Gerhard Grenzing a dílo doprovází svým bohatým komentářem. Mimo jiné v dokumentu ukazuje, jak veliké a mohutné budou výsledné varhany. Pořad je dostupný ke zhlédnutí online zde.

05/06/2018

Píšťala jako svatební dar

Zdá se, že adopce píšťaly se hodí jako dárek pro různé příležitosti. V nedávné době se nám ozvalo několik mecenášů se záměrem adoptovat píšťalu pro své známé jako svatební dar. Tento nápad nás velmi potěšil a vnímáme ho jako inspiraci. Jsme rádi, že lidé využívají této historické možnosti, která velmi symbolicky propojuje trvalý svazek manželství a trvalé zapsání jmen budoucích novomanželů do kroniky svatovítských varhan. Těší nás, že se symbolická píšťala stane hezkou vzpomínkou na významný den novomanželů.  

Nové varhany

Těžko bychom v naší zemi našli stavbu, která by se mohla rovnat katedrále sv. Víta. Svatovítská katedrála je duchovní institucí formující náš vztah ke Stvořiteli. Je prvním chrámem v zemi. Je to učebnice křesťanství, ale zároveň křižovatka, na níž se rozhodovalo o našich dějinách. Je jedním z největších uměleckých děl naší země, které na nepatrném prostoru soustřeďuje mnoho rovin v mnoha kontextech. Je očitým svědkem minulosti a utváření naší vlastní identity, ale zároveň živoucím organismem, který vznikal po víc jak půl tisíciletí a dodnes není dokončen.

Těžko si dnes představit Prahu bez siluety katedrály. A přesto tato silueta vlastně ještě nedávno vypadala jinak. Chyběla jí polovina, která byla dostavěna až v roce 1929. Metropolitní kostel je tak veliké dílo, že bude asi sotva někdy dokončeno, přesto dosud chybí něco velmi podstatného. Při dostavbě chrámu se totiž nedostávalo financí na to, aby mohl být na západním kůru vztyčen nový varhanní stroj. Bylo od té doby podniknuto několik pokusů. Všechny byly neúspěšné. Až dnes máme novou příležitost. Je na nás, abychom v době míru a svobody naplnili odkaz našich předků, zejména Otce vlasti Karla IV. a symbolicky katedrálu dokončili.

Varhany pro svou velkolepost nazývané královským nástrojem nejsou instrumentem pozemských králů, nýbrž hovoří hlasem Božím, který někdy jemně šeptá a naplňuje naši duši klidnou radostí a jindy zabouří, až nám mráz běhá po zádech. Jejich krása spočívá v tom, že přes svou monumentalitu plní slovo toho, který nepřišel proto, aby se mu sloužilo, nýbrž proto, aby sám sloužil. Každého, kdo poslouchá jejich hudbu, učí pokoře. Vede ho k umění naslouchat a cvičí ho ve schopnosti sladit krok s druhými při zpěvu a modlitbě. Varhany nás učí opravdovému vztahu k Bohu, ale i k druhému člověku. Proto chceme společným dílem přispět ke slávě Boží, věhlasu svatovítské katedrály a rozvoji slavné hudební tradice našeho národa.

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

Varhany pro katedrálu

Myšlenka postavení nových varhan však nezanikla, ale opakovaně se vynořovala, aby byla v důsledku nepříznivých celospolečenských událostí let válečných i v důsledku poválečného uspořadání odložena na časy příznivější.

Brožura ke stažení

Nový nástroj

Umělecká koncepce nového katedrálního nástroje se zrodila z úvah a diskusí s domácími a zahraničními odborníky nad mnoha aspekty nového nástroje. Inspirací byla tradice svatovítských varhan, ale i živé, stále se rozvíjející umění varhanní improvizace předané současné generaci velikými postavami české varhanní hudby 20. století.

Stavitel nových varhan

Varhanářská firma Gerharda Grenzinga je jedním z nejzkušenějších subjektů v této oblasti - doposud úspěšně dokončila na 220 restaurátorských a vlastních stavebních projektů napříč kontinenty.

Sponzorství / Podpora

86%

Do dnešního dne se nám podařilo vybrat: 64 685 736 Kč

Děkujeme!

Staré varhany

Stávající varhany
Historie varhan v katedrále
Co jsou to varhany

Nadační fond

Nadační fond Svatovítské varhany vznikl dle zákona č. 227/1997 Sb. zápisem do nadačního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, sp. zn. N 1123, dne 19. března 2014.

Identifikační číslo nadačního fondu je 02794471.

Bankovní spojení nadačního fondu je 2109930876/2700.

Sídlo nadačního fondu: 119 02 Praha 1 – Hradčany, Hradčanské náměstí 56/16

Účel nadačního fondu: pořízení nových reprezentativních varhan pro svatovítskou katedrálu

 

Kontakt:
ICLic. Mgr. Ondřej Pávek
Předseda správní rady nadačního fondu Svatovítské varhany
e-mail: pavek@svatovitskevarhany.com
telefon: +420 603 235 606

František Falta
Koordinátor projektu Varhany pro katedrálu
e-mail: Frantisek.Falta@apha.cz
telefon: +420 733 164 063

 

Členové správní rady:
ICLic. Mgr. Ondřej Pávek
Prof. JUDr. Jan Kříž
JUDr. Pavel Müller    
Ing. Robert Kolář    
Ing. Arch. Marek Štěpán

 

Členové dozorčí rady:

ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.
Mgr. Vojtěch Mátl
Mgr. Milan Badal
Prof. RNDr. Miroslav Vlček DrSc.
Ing. MgA. Pavel Farský

Kontakty

Kontakt pro média:
Hedvika Čepelová
Tisková mluvčí projektu
e-mail: hedvika.cepelova@amic.cz
telefon: +420 731 072 634

Kontakt na další zainteresované v projektu Varhany pro katedrálu:
Vojtěch Mátl
Místopředseda dozorčí rady
e-mail: vojtech.matl@apha.cz
telefon: +420 737 215 326

Jakub Skřejpek
Bohemian Heritage Fund
e-mail: skrejpek@bohemianheritage.cz

Jak můžete pomoci a přispět na stavbu nových varhan?

1. Převodem svého finančního daru na běžný účet NF Svatovítské varhany:
 
číslo účtu UniCredit Bank.: 2109930876/2700
IBAN: CZ98 2700 0000 0021 0993 0876
SWIFT (BIC)
 
nebo převodem svého finančního daru na transparentní účet NF Svatovítské varhany:

Číslo účtu Česká spořitelna: 7191292/0800
IBAN: CZ77 0800 0000 0000 0719 1292
Kód banky (BIC): GIBACZPX

Nezapomeňte prosím na bankovním převodu uvést své jméno, případně i adresu, abychom Vás mohli zařadit na seznam dárců a poděkovat za Váš dar. Pokud tak neučiníte, máme za to, že si přejete zůstat jako anonymní dárce.
 
 
2. Adoptováním varhanní píšťaly.
Tímto darem můžete symbolicky podpořit konkrétní píšťalu, která se bude nacházet ve varhanním stroji. Každému dárci jako výraz poděkování zašleme symbolickou píšťalu s certifikátem.
 

3. Pokud byste rádi poskytli dar a chtěli se na detailech domluvit osobně, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle: 603 235 606 nebo emailem pavek@svatovitskevarhany.com.


4. Odesláním DMS
Na varhany je možné přispět odesláním dárcovské SMS v těchto tvarech:
DMS(mezera)NASEVARHANY(mezera)30
DMS(mezera)NASEVARHANY(mezera)60
DMS(mezera)NASEVARHANY(mezera)90
na číslo 87 777. Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč. Více na darcovskasms.cz.

 Jsme vděčni za podporu hmotnou, společenskou i duchovní!

Jména všech dárců budou zapsána a uložena uvnitř varhan na paměť budoucím generacím.

O dary věnované NF Svatovítské varhany můžete snížit svůj daňový základ. Rádi Vám vystavíme potvrzení o převzetí daru nebo uzavřeme darovací smlouvu.

Fyzické osoby si mohou dar odečíst ze základu daně dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Právnické osoby mohou uplatnit odečet ze základu daně dle ustanovení § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.